UKR

ARA

VN

GER

EN

KR

Công ty Sơ đồ tổ chức Chứng nhận và tình trạng bằng sáng chế Địa điểm
Chứng nhận và tình trạng bằng sáng chế

Nắm giữ công nghệ

▶ Giấy chứng nhận và giải thưởng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Ủy quyền của nhà sản xuất máy móc xây dựng

Xác nhận của Inno-Biz

Chứng nhận công ty liên doanh

Công ty liên kết học viện nghiên cứu chứng chỉ

Xuất khẩu giấy chứng nhận cuộc hẹn kinh doanh nhỏ

Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng

Vật liệu kim loại nóng chảy hàn chứng chỉ hệ thống chất lượng

Chứng chỉ hệ thống chất lượng hàn nóng chảy

Thủ tướng Hàn Quốc 2017

Giải thưởng cuộc thi thực hành xuất sắc nhất

Công nghệ xây dựng Hyundai Tượng

▶Bằng sáng chế

Bằng sáng chế số 10-0937733

Bằng sáng chế số 10-0922414

Bằng sáng chế số 10-0939175

Bằng sáng chế số 10-1013508

Bằng sáng chế số 10-1853391

Đăng ký thiết kế